Prezentacije posterimaPoziv na prezentaciju i prijava postera

Pozivamo Vas da aktivno sudjelujete na mini EdukAlu 2020 prezentacijom postera koji će biti trajno objavljen na virtualnoj izložbi konferencije.

Prezentacijom postera pružate mogućnost sudionicima konferencije da saznaju više o Vašem radu i da s njima podijelite svoja iskustva i zapažanja. Osim toga Vaš poster bit će objavljen i u Zborniku sažetaka konferencije i tako trajno zabilježen.

Autorima prihvaćenih postera bit će izdana potvrdnica o aktivnom sudjelovanju na mini EdukAlu 2020, na temelju koje mogu tražiti bodove za aktivno sudjelovanje sukladno odrednicama njihovih stručnih komora.

Pravo prijave postera ima svaki sudionik konferencije s plaćenom kotizacijom i svi sudionici - članovi HUAB-a ili Lipe kojima je odobreno besplatno sudjelovanje.

Obrazac za prijavu nalazi se na dnu ove stranice.

Rokovi

Prijedlog teme sa
sažetkom sadržaja postera

Odobrenje
tema

Predaja postera
u digitalnom obliku

7.12.2020.

8.12.2020.

15.12.2020.

Propozicije

Do 7.12.2020. autori poster-prezentacija trebaju putem niže objavljenog obrasca poslati prijedlog naziva teme svoje poster-prezentacije i opis njezina sadržaja (do 300 riječi).

Do 8.12.2020. organizator EDUKAL-a će ih e-mailom obavijestiti o prihvaćanju ili odbijanju teme poster prezentacije.

Do 15.12.2020. autori trebaju poslati postere u digitalnom obliku (PDF) na e-adresu edukal(at)alzheimer.hr.

Uvjet za prihvat postera je da je glavni (prvonavedeni) autor podmirio troškove kotizacije (ukoliko nije član HUAB-a ili LiPe), te da je poster izrađen prema niže navedenim uvjetima (Obvezni dijelovi sadržaja i Tehnički zahtjevi).

Suautori postera koji nisu platili kotizaciju nemaju pravo na potvrdnice o aktivnom sudjelovanju na konferenciji mini EdukAl 2020.

Neprihvatljivosti

Neće biti prihvaćeni posteri:

 • Koji nisu napisani hrvatskom jezikom.
 • Čiji verbalni sadržaj ne odgovara pravopisnom standardu
 • Koji preuveličavaju dostignuća autora
 • Koji imaju uvredljive sadržaje
 • Koji izražavaju tuđa dostignuća ili tvrdnje bez navoda njihova izvora
 • Koji sadrže elemente promocije ili oglašavanja (za komercijalne prezentacije obratite se našem tajništvu).

Teme

Teme postera trebaju biti u skladu s temom konferencije mini EdukAla 2020: „Demencija i COVID-19“.

Obvezni dijelovi sadržaja postera

Svaki poster treba sadržavati:

 • Naslov
 • Podnaslov-e (prema potrebi)
 • Logotip ustanove u kojoj autor/i djeluju (prema potrebi)
 • Imena i prezimena autora, te naziv ustanove ili tvrtke u čije ime prezentiraju sadržaj postera (u slučaju kada autori postera predstavljaju različite institucije, moguće je indeksirati njihova imena, a nazive institucija kojima pripadaju navesti u 'fusnotama').
 • na dnu svakog postera treba se nalaziti logotip konferencije ne manji od 4 cm širine. Za svijetle pozadine koristite logotip u boji, a za tamne logo u negativu (bijeli). Logotipe preuzmite ovdje.

Tehnički zahtjevi

Veličina postera: širina 40 cm, visina 20 cm (razmjere takvog postera prate razmjere današnjih ekrana na računalima 16:9).

Rezolucija postera: 72 dpi minimum.

Format datoteke postera: PDF visoke rezolucije (za tisak).

Veličina teksta: Preporučamo da za tekst postera koristite slova najmanje veličine od 12 pt.

Način predaje postera

Posteri se predaju u digitalnom obliku (PDF) na adresu e-pošte edukal(at)alzheimer.hr Ako je 'file postera pretežak' (više od 10 MB), na istu adresu putem besplatnog servisa Jubo mail (https://jumbo.iskon.hr/ ) ili sl. servisa.

Kriteriji ocjenjivanja postera

Organizacijski odbor će svaki poster evaluirati te ocijeniti prema sljedećim kriterijima:

 • Sukladnost s temama konferencije
 • Jasnoća teme i sadržaja postera
 • Razumljivost poruka postera.
 • Privlačnost i estetska vrijednost postera.

Pravo korištenja

Autori predajom postera dozvoljavaju organizatoru da ih može bez prethodne dozvole koristiti radi promocije konferencije mini EdukAl 2020, da ih objavi u Zborniku konferencije, kako i da ih organizator – Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest - kasnije smije besplatno koristi kao sredstvo edukacije svojih članova, na svojim javnim prezentacijama, u svojim edukativnim tiskanim ili digitalnim publikacijama i na svojim internetskim stranicama.


Obrazac za prijavu postera